Vastgoedstrategie

Om optimaal in te spelen op je doelgroep moet je deze goed onderzoeken. Immers als je de doelgroep in beeld hebt en je kent hun wensen dan weet je ook wat je moet ontwikkelen. Vastgoedstrategie is in dit kader een naam voor het in beeld brengen van je doelgroep. Daaruit komt een product voort: het vermarkten en verkopen van het project.

Vastgoedstrategie is ook nadenken over wat je met je vastgoedportefeuille moet gaan doen. Niet alleen nadenken over goed administratief, financieel en technisch beheer (propertymanagement) of over objectbeleid en performance-analyses (assetmanagement), maar vooral ook nadenken over het beleggingsbeleid, de verhuur- of verkoopbaarheid over 5 tot 10 jaar, de te maken rendementen en duurzaamheidsambities. De afgelopen jaren hebben wel duidelijk gemaakt dat eigenaren die vooruitkijken en op tijd inspelen op de veranderende markt betere resultaten boeken dan partijen die dit niet doen. Hierna gaan we alleen in op vastgoedstrategie voor eigenaren van vastgoed(portefeuilles).

Vastgoedstrategie als middel

Vastgoedstrategie volgt vaak uit een vastgoedbeleid. Vastgoed is bijna nooit een doel op zich, maar meestal een middel om doelstellingen te realiseren. De wijze waarop vastgoed kan bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie, worden verwoord in het vastgoedbeleid. Daarin worden uitgangspunten omschreven voor de gewenste spreiding, grootte, locatiekwaliteit, multifunctionaliteit, duurzaamheid, prijs, uitstraling en dergelijke. Het vastgoedbeleid vormt het toetsingskader voor verdere analyse en strategie.

De vastgoedstrategie is erop gericht om, door middel van doelgerichte ingrepen, een situatie te bereiken die optimaal aansluit bij het vastgoedbeleid. Per gebouw wordt in de vastgoedstrategie aangegeven of er sprake is van consolidatie, investering of desinvestering. Binnen deze drie hoofdgroepen wordt de strategie verder gedetailleerd. We onderscheiden bijvoorbeeld doorexploiteren, renderen, versterken, verduurzamen, uitbreiden, verbouwen, verkopen, slopen, leeg laten staan en dergelijke. In veel gevallen moeten er uiteraard ook businesscases worden onderzocht en doorgerekend.

Vastgoed van overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen, beleggers of corporaties verdienen een strategische benadering. Er gaan immers grote hoeveelheden geld om in deze vastgoedportefeuilles. Met een helder geformuleerd vastgoedbeleid en een doordachte vastgoedstrategie wordt er een goede basis gelegd. Strategische sturing van de vastgoedportefeuille vraagt ook om een zorgvuldige positionering van de vastgoedorganisatie. Een goede positionering en inrichting van de vastgoedportefeuille draagt bij aan succesvol portefeuillemanagement.

 

C111 heeft een strategisch vastgoedbeleid vastgesteld. Vanuit dit beleid wordt inhoud gegeven aan het asset- en propertymanagement.

C111 voor een juiste vastgoedstrategie